Tự học lập trình C, C++ qua code ví dụ

Home » Tự học lập trình C, C++ qua code ví dụ

Tự học lập trình C, C++ qua code ví dụ.

Tự học lập trình C, C++ qua code ví dụ

C và C++ là 2 ngôn ngữ khác nhau, tuy nhiên C++ được mở rộng từ C (gồm C và các phần mở rộng). Do đó cú pháp, từ khóa… trong C đều đúng với C++

Mình sẽ hướng dẫn làm 2 phần là tự học C và tự học C++ (trong đó phần C++ chỉ nói tới những phần mở rộng không có trong C)

(Xem thêm: Phân biệt sự khác nhau giữa C với C++)

Cài đặt C/C++

Hướng dẫn cài đặt trình biên dịch C/C++ MinGW

Hướng dẫn cài đặt trình biên dịch C/C++ CygWin

Hướng dẫn cài đặt IDE Dev C++

Hướng dẫn cấu hình compiler MinGW, Cygwin cho Dev C++

Hướng dẫn lập trình C/C++ trên Eclipse IDE

Tự học lập trình C

 1. Ngôn ngữ C là gì? Code ví dụ Hello World
 2. Cấu trúc chương trình C
 3. C Token là gì? Cú pháp trong lập trình C
 4. Các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ C
 5. Các cách khai báo hằng số trong ngôn ngữ C
 6. Lớp lưu trữ (storage classes) trong lập trình C
 7. Các toán tử (Operators) trong lập trình C
 8. Toán tử ba ngôi (Decision making) trong lập trình C
 9. Vòng lặp (Loops) trong lập trình C
 10. Hàm (Functions) trong lập trình C
 11. Các scope trong lập trình C
 12. Mảng (Arrays) trong lập trình C
 13. Con trỏ (pointers) trong lập trình C
 14. Strings trong lập trình C
 15. Kiểu cấu trúc (Structures) trong lập trình C
 16. Unions trong lập trình C
 17. Trường Bit trong lập trình C
 18. Typedef trong lập trình C
 19. Input và Output trong lập trình C
 20. Đọc ghi file trong lập trình C
 21. Các lệnh tiền xử lý (Preprocessors) trong lập trình C
 22. File headers trong lập trình C
 23. Ép kiểu (Type casting) trong lập trình C
 24. Xử lý lỗi (Error Handling) trong lập trình C
 25. Đệ qui (Recursion) trong lập trình C
 26. Biến tham số (Variable arguments) trong lập trình C
 27. Quản lý bộ nhớ (Merory Management) trong lập trình C
 28. Tham số dòng lệnh trong lập trình C

Tự học lập trình C++

C++ được mở rộng từ C nên các hướng dẫn lập trình C đều đúng với C++. Ở phần này mình sẽ hướng dẫn những phần được mở rộng trong C++

Updating…

Code ví dụ C/C++

 1. Code ví dụ C/C++ tính ước chung lớn nhất
 2. Code ví dụ C/C++ giải phương trình bậc hai
 3. Code ví dụ C/C++ kiểm tra số nguyên tố
 4. Code ví dụ C/C++ dãy số fibonacy
 5. Code ví dụ C/C++ bài toán tháp Hà Nội
 6. Code ví dụ C/C++ nhân hai ma trận
 7. Code ví dụ C/C++ dãy số thuân nghich
 8. Code ví dụ C/C++ sắp xếp dãy số
 9. Code ví dụ C/C++ liệt kê các chuỗi nhị phân

 

 

References

https://www.cprogramming.com/