java

Home » java
» 3 năm ago

I.Giới thiệu ConstraintLayout là một layout mới mà Google cung cấp cho chúng ta để xây dựng giao diện cho các ứng dụng Android ConstraintLayout giúp cho việc thiết kế […]