javascript

Home » javascript
» 3 weeks ago

JavaScript là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP). (Xem lại: Lập trình hướng đối tượng là gì?) JavaScript là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) JavaScript […]

» 3 weeks ago

JavaScript là gì? Giới thiệu về ngôn ngữ JavaScript. JavaScript là gì? JavaScript là một ngôn ngữ lập trình. JavaScript là ngôn ngữ đơn luồng (single IO) JavaScript không liên […]

» 3 weeks ago

Code ví dụ JavaScript Hello World. Code ví dụ JavaScript Hello World với trình duyệt web Tạo file hello.html với nội dung sau: <!DOCTYPE html> <html> <body> <p>JavaScript Hello</p> </body> […]

» 3 weeks ago

JavaScript Runtime Environment là gì? Một khái niệm, thành phần khá quan trọng trong lập trình JavaScript đó là JavaScript Runtime Enviroment. JavaScript Runtime Environment là gì? Trước tiên, mình […]

» 3 weeks ago

JavaScript Engine là gì? Tìm hiểu JavaScript Engine. JavaScript Engine là gì? JavaScript Engine là một chương trình máy tính thực thi các đoạn code JavaScript (JS). JavaScript đọc các […]