Code ví dụ JavaScript Hello World

Home » javascript » Code ví dụ JavaScript Hello World

Code ví dụ JavaScript Hello World.

Code ví dụ JavaScript Hello World với trình duyệt web

Tạo file hello.html với nội dung sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>JavaScript Hello</p>

</body>

<script>
  console.log('hello world!');
</script>
</html> 

Bạn chỉ cần quan tâm tới những dòng lệnh trong thẻ <script></script> vì nó chính là JavaScript, còn lại chính là phần để hiển thị.

Lệnh console.log('hello world') thực hiện in ra màn hình console của trình duyệt dòng chữ hello world

Mở file hello.html trên bằng trình duyệt web (web browser). Trong ví dụ này mình sử dụng Chrome:

Sau đó ấn F12 để xem màn hình console của trình duyệt web, kết quả:

Code ví dụ JavaScript Hello World

Code ví dụ JavaScript Hello World với Node.js

Tạo file javascript hello.js với nội dung sau:

console.log('hello word')

Node.js chạy trực tiếp các file javascript chứ không cần thông qua các file html và trình duyệt web.

Mở giao diện dòng lệnh (cmd/powershell trên window hay terminal trên linux) và chạy lệnh node hello.js

Kết quả:

Code ví dụ JavaScript Hello World

 

Okay, Done!