Cấu trúc chương trình C/C++, Cấu trúc file c, cpp

Home » c/c++ » Cấu trúc chương trình C/C++, Cấu trúc file c, cpp

Cấu trúc chương trình C/C++, Cấu trúc file c, cpp.

(Xem thêm: Tự học lập trình C, C++ qua code ví dụ)

File lập trình ngôn ngữ C có đuôi mở rộng là .c, với ngôn ngữ C++ thì đuôi mở rộng là .cpp.

Cấu trúc chương trình C/C++, file .c, .cpp

Một chương trình C cơ bản gồm các thành phần sau:

 • Phần mô tả
 • Các lệnh tiền xử lý (Preprocessor Commands) hay còn gọi là phần liên kết: như khai báo thư viện, hằng số
 • Các hàm (Functions)
 • Các biến (Variables)
 • Các khai báo, biểu thức (Statements & Expressions)
 • Các bình luận, chú thích (Comments)

Xét ví dụ chương trình Hello World (in ra dòng chữ Hello World) sau:

/*
 * Hello.c
 * Created on: Mar 24, 2019
 * Author: stackjava
 * Description: Writes the words "Hello World!" on the screen
 */
#include <stdio.h>

int main() {
 // print 'Hello World' to console
 printf("Hello World");
 return 0;
}
 • /* hello.c ...*/ phần mô tả file. Cho biết tác giả, ngày tạo và mục đích của file. Phần này cũng có thể coi là một chú thích.
 • #include <stdio.h> là lệnh tiền xử lý thực hiện khai báo thư viện stdio.h. Thư viện này cho phép chúng ta sử dụng hàm printf()
 • int main() {...} là một hàm với tên là main, có kiểu giá trị trả về là int
 • // print 'Hello Worl' to console là một chú thích, dùng để giải thích code cho người đọc, nó sẽ được trình biên dịch bỏ qua khi biên dịch
 • printf("Hello World \n"); Thực hiện in ra dòng chữ ‘Hello World‘. Chi tiết việc in ra màn hình của hàm printf() được định nghĩa trong file stdio.h
 • return 0; kết thúc hàm main và trả về kết quả là 0

Phần mô tả file và phần chút thích không gây ảnh hưởng tới chương trình (có cũng được mà không có cũng không sao)

Biên dịch và chạy thử file Hello.c ở trên:

Cấu trúc chương trình C/C++, Cấu trúc file c, cpp

 

 

Okay, Done!

References:

https://www.cprogramming.com/

Tags: