Code ví dụ Python Hello World bằng Eclipse, Python Shell

Home » python » Code ví dụ Python Hello World bằng Eclipse, Python Shell

Code ví dụ Python Hello World bằng Eclipse, Python Shell.

(Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt Python trên Ubuntu (Linux))

(Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt, lập trình Python trên Windows)

Ví dụ Hello World bằng Python Shell,Teminal

Cách 1: Mở cửa sổ Powser Shell

Code ví dụ Python Hello World bằng Eclipse, Python Shell

gõ lệnh print('hello world') và ấn enter bạn sẽ thấy nó in ra dòng dữ hello world

Code ví dụ Python Hello World bằng Eclipse, Python Shell

Cách 2: Mở cửa sổ terminal trên linux hoặc cmd/powershell trên windows và gõ lệnh python

Sau đó, gõ lệnh print('hello world') và ấn enter bạn sẽ thấy nó in ra dòng dữ hello world

Code ví dụ Python Hello World bằng Eclipse, Python Shell

Cách 3: Sử dụng file .py

Với cửa sổ dòng lệnh thì ta chỉ viết các ví dụ đơn giản thôi, để làm chương trình hoàn chỉnh ta sẽ đóng gói nó thành các file, module…

File .py là định dạng file của python (nó tương tự như .java của java, .js của javascript…)

Tạo file hello.py với nội dung print('hello world')

print('hello world')

Chạy file hello.py trên bằng lệnh python hello.py

Kết quả:

Code ví dụ Python Hello World bằng Eclipse, Python Shell

(Lưu ý là file hello.py phải nằm cùng với thư mục trên cửa sổ dòng lệnh, ở ví dụ trên file hello.py nằm ở thư mục C:\User\stackjava\data)

Ví dụ Hello World với Python trên Eclipse

Để lập trình python bằng Eclipse các bạn cần phải cài plugin PyDev trước đó

(Xem lại: Hướng dẫn lập trình Python trên Eclipse với plugin PyDev)

Tạo Python Project (File/New/Other)

Code ví dụ Python Hello World bằng Eclipse, Python Shell

Kết quả: một project python trống trơn được tạo ra.

(Phần Python Interpreter là mục chỉ tới thư mục cài đặt Python, version python. Nó tương tự như khi bạn tạo project Java sẽ sẽ có 1 mục library chỉ tới bản JDK nào đang sử dụng)

Code ví dụ Python Hello World bằng Eclipse, Python Shell

Tạo file hello.py với nội dung print('hello world')

Code ví dụ Python Hello World bằng Eclipse, Python Shell

Chạy file hello.py sẽ thấy nó in ra dòng hello world ở console

Code ví dụ Python Hello World bằng Eclipse, Python Shell

Code ví dụ Python Hello World bằng Eclipse, Python Shell

Okay, Done!

 

References:

https://docs.python.org/3/

Tags: